തിരൂര്‍: ക്ഷേത്രത്തില്‍ കവര്‍ച്ചക്കെത്തിയ കള്ളന്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയി.