ഇരിമ്പിളിയം: സൈക്കിള്‍സവാരിക്കൊരുങ്ങി പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍.