ആതവനാട്: കാട്ടിലങ്ങാടി ജി.എല്‍.പി.

പേരശ്ശനൂർ ഭാരത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്.