വളാഞ്ചേരി: എം.ഇ.എസ്.കെ.വി.എം. കോളേജിൽ കൊമേഴ്‌സ്, സുവോളജി, ഇംഗ്ലീഷ്,

വളാഞ്ചേരി: എം.ഇ.എസ്.കെ.വി.എം. കോളേജിൽ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച ബി.വോക്

എം.ഇ.എസ് കോളേജില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്‌ . പൊന്നാനി

കുളത്തൂർ: ഗവ. കോളേജില്‍