എടപ്പാള്‍: എടപ്പാളില്‍ വീട്ടമ്മ ഭക്ഷണംലഭിക്കാതെ മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അടിയന്തരമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍