പുത്തനത്താണി: എ.കെ.എം ഐ.ടി.ഐ പുത്തനത്താണി 2022 എൻ.സി.വി.ടി

2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ കേരള എന്‍ജിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ

എടയൂർ: സി.ബി.എസ്.ഇ. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ നൂറ്

തവനൂർ: തവനൂർ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മാലിന്യ

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 'മികവ്

വളാഞ്ചേരി : ദേശീയപാത ഓണിയിൽ പാലത്തിന് സമീപം

മിഷന്‍ ബെറ്റര്‍ ടുമാറോ (എം ബി ടി

എടയൂർ: എസ്.വി.എ.എൽ.പി സ്കൂളിൽ* പുതുതായി സജ്ജീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ

വളാഞ്ചേരി: പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരും വിവിധ

ആതവനാട് : ആതവനാട് പരിതി ഗവ. ഹൈസ്‌കൂൾ:

Don`t copy text!