വളാഞ്ചേരി:കേരള സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ

മലപ്പുറം: പൂക്കോട്ടൂർ ജിഎച്ച്എസ് എസ്, മക്കരപ്പറമ്പ്

കുറ്റിപ്പുറം: കെ-മാറ്റ് പരിശീലന ക്ലാസുകൾ 23-നും 30-നും

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ, വളാഞ്ചേരി (മൂച്ചിക്കൽ)

മലപുറം: മലപുറം ജില്ലയിലെ തീരദേശ താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ

വളാഞ്ചേരി : ഭാരത സർക്കാരിന്റെ പാർപ്പിട നഗര

മലപ്പുറം: അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം കാരണം കനത്ത

പൂക്കാട്ടിരി: എക് സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിന്റെ ജില്ലാ വിമുക്തി

സ്ത്രീകൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനും അവരുടെ

മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും മഴക്കെടുതി കണക്കിലെടുത്ത് എട്ട് ജില്ലകളിലെ