വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തി

വളാഞ്ചേരി:-വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നുമുതൽ 9വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ

മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പത്താം തരം,

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ 2023 - 24

കുറ്റിപ്പുറം: എം.ബി.എ. പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള (കെ-മാറ്റ്) സൗജന്യ

വളാഞ്ചേരി: ജി.എൽ.പി.കാട്ടിപ്പരുത്തി സ്കൂളിനായി വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ 2023

വളാഞ്ചേരി:വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ കമ്മുട്ടിക്കുളം ഡിവിഷനിലെ വെള്ളിമാൻകുന്ന് അംഗനവാടിയുടെ

മാറാക്കര:കുറ്റിപ്പുറം ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരണമായ

ഇരിമ്പിളിയം: ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം എൻ.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ

Don`t copy text!