വളാഞ്ചേരി: കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി

കെ-ടെറ്റ് ജൂൺ 2019 പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയവരിൽ

വളാഞ്ചേരി: നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സ്ഥിരതാമസമുള്ള കുട്ടികളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി,

മലപ്പുറം: എസ്എസ്എൽസി/ടിഎച്ച്എസ്എൽസി, എസ്എസ്എൽസി (ഹിയറിങ് ഇംപേർഡ്), ടിഎച്ച്എസ്എൽസി

മേയ് 20 മുതൽ 25 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ